Menu

FAQ

Beboerne skal have regnskabet i hænde senest 4 måneder efter skæringsdatoen. Hvis ejendommen opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet dog være beboeren i hænde senest 3 måneder efter, at udlejer/administrator har modtaget endelig afregning fra varmeforsyningsanlægget.

Har beboeren betalt for lidt i acontobidrag, kan udlejer/administrator kræve tillægsbetaling ved den første lejebetaling. Tillægsbetalingen skal finde sted senest 1 måned efter, at beboeren har modtaget regnskabet. Overstiger tillægsbetalingen 3 måneders leje, er beboeren dog berettiget til at betale i 3 lige store månedlige rater, så første rate forfalder til det fastsatte tidspunkt for tillægsbetalingen. Fraflytter beboeren, skal tillægsbetaling senest betales på fraflytningsdagen. Har beboeren betalt for meget i acontobidrag, skal den overskydende betaling tilbagebetales til beboeren. Alternativt skal det fratrækkes i første lejebetaling efter, at varmeregnskabet er udsendt.

I varme- og varmtvandsregnskabet kan udlejeren/administratoren kun medtage udgiften til brændselsforbruget i varmeperioden. Sker leverancen fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal udlejer/administrator dog medtage den samlede udgift i varme- og varmtvandsregnskabet. Udgifter til energimærkning og udgifter til kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg skal ligeledes medtages i varme- og varmtvandsregnskabet (jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger). Hvis udlejer/administrator får rabatter eller lignende fra forsyningsselskabet, skal disse rabatter tages med i regnskabet, så de kommer beboerne til gode.

Udlejeren/administratoren kan forlange, at beboeren skal betale acontobidrag til at dække beboerens andel af ejendommens udgifter til opvarmning og forsyning med varmt vand, såfremt udgifterne hertil ikke er indeholdt i lejen. Dette skal ske med mindst 6 ugers varsel til en betalingstermin. Udlejer/administrator kan med samme varsel forlange forhøjelse af det løbende acontobidrag. Bidragene betales med lige store beløb i forbindelse med de almindelige lejebetalinger. De samlede acontobidrag for en regnskabsperiode må ikke overstige den forbrugsudgift, som udlejer/administrator anser som sandsynligt i perioden. En tommelfingerregel er, at man opkræver et acontobeløb fra ejendommens beboere, som er 15 % højere end det beløb, man skal indbetale aconto til forsyningsselskabet. Hvis du for eksempel skal indbetale 100.000 kroner aconto til forsyningsselskabet, anbefaler vi, at du opkræver 115.000 kroner fra ejendommens samlede antal beboere fordelt på 12 måneder.

Kontakt os. Så hjælper vi med rådgivning og eventuelt udfærdigelse af et svar til beboeren.