Menu

Salgsbetingelser vedr. udarbejdelse af forbrugsregnskaber

 

 • En årlig tilbagevendende aflæsning og nul-stilling af fordampningsmålere, batteriforbrug i elektroniske målere, samt en aflæsning af energi- og volumenmålere ved regnskabsårets skæringsdato.
 • Aflæsning af målere hos fraflyttere efter forudgående bestilling. En foreløbig flytteafregning kan udarbejdes. Gebyret for flytteopdelingen pålignes alene den fraflyttede beboer.
 • Fremsendelse af skema til opgørelse af udgifter, der skal medtages i fordelingsregnskabet, beboerliste med aktuelle navne og a'contobetaling (evt. rettelser skal påføres).
 • Informationer om relevant lovgivning for forbrugsregnskaber.
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskab, der klart og overskueligt oplyser om udgifterne og deres fordeling, specificeret på hver enkelt bruger med beregning af efter - eller tilbagebetaling.
 • Opgørelser til hver enkelt beboer, med en specificeret beregning af den endelige regning.
 • Dataudveksling (reguleringsbeløb o.a.) med andre systemer kan leveres efter aftale.
 • Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaens indbetalingskort, efter forfaldsdato beregnes renter + gebyr.
 • Betaling for målerglas, materialer m.m. er indeholdt i næstkommende forbrugsregnskab.
 • Abonnement på forbrugsregnskab, som trådte i kraft ved målernes levering, løber indtil det med mindst 3 måneders varsel skriftligt opsiges til udgangen af en regnskabsperiode, dog skal 1. års aflæsning og forbrugsregnskab udføres af firmaet Palle Mørch A/S, hvorefter faktura på ikke fakturerede målerglas, materialer m.m. vil blive fremsendt.      

Ved eventuelle forespørgsler om regnskabet, yder vi sagkyndig bistand med besvarelse af alle skriftlige eller telefoniske henvendelser om udgifternes fordeling.

Hvis vore aflæsere i forbindelse med den årlig aflæsning finder defekte målere, eller radiatorer uden målere, vil vi uden forudgående henvendelse udbedre måleranlægget, og fakturere arbejdet til Dem. Det er af afgørende betydning, at måleranlægget altid er intakt.

 

Salgsbetingelser vedr. levering af målere

 • I tilbuddet eller ordrebekræftelsen er altid specificeret mængde og målertyper, samt priser på materiale og installationsarbejde. Ved afvigelser reguleres priserne forholdsmæssig.
 • Ved aftale om installation af andet arbejde gælder leveringsbetingelser, som særskilt vedlægges.
 • Ved installation af målere overtager vi den fremtidige pasning af måleranlægget, samt udfærdigelsen af forbrugsregnskabet.
 • Det forudsættes, at dit centralvarmeanlæg har et temperatursæt der er større end 50 grader celcius, f.eks. fremløb 70 grader + retur 30 grader = 100:2=50.
 • Abonnementet på forbrugsregnskabet træder i kraft når alle målere er monteret og opsat.
 • Prisen for varmemålere omfatter ikke levering og isætning af målerglas, eller ved elektroniske målere, batterierne.
 • Montageprisen for målere, der forudsætter montage på T-stykker, omfatter ikke T-stykket og dettes indbygning i rørinstallationen.
 • Prisen for energimålere omfatter en funktionstest af måleren og kontrol af dens indbygning.
 • Palle Mørch A/S påtager sig intet ansvar – hverken direkte eller indirekte – for nogen skade, som måtte ske som følge af Palle Mørch A/S udskiftning af ældre målere, herunder fordampningsmålere på radiatorer, der er mere end 5 år gamle.

Tilbudsmodtager kan således ikke rejse noget erstatningskrav mod Palle Mørch A/S som følge af Palle Mørch A/S udskiftning af målere på sådanne radiatorer.

Ved aftale om fri service og vedligeholdelse af målere, sker faktureringen sammen med forbrugsregnskabet. Denne ydelse løber på samme vilkår som er gældende for forbrugsregnskaber.
Er der i en lejekontrakt aftalt fri service og vedligeholdelse, sker faktureringen sammen med målerlejen. Vilkår er aftalt i kontrakten.

 • Er der i en lejekontrakt aftalt fri service og vedligeholdelse, sker faktureringen sammen med målerlejen. Vilkår er aftalt i kontrakten.
 • Enhver ordre udføres med forbehold for strejke, lockout, ulykkestilfælde eller anden force majeure.
 • Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaens indbetalingskort, efter forfaldsdato beregnes renter + gebyr.

 

Fælles betingelser for forbrugsregnskaber og målere

Er et projekt – det være sig aflæsning, udarbejdelse af forbrugsregnskab eller levering af målere eller andet udstyr – behæftet med væsentlige fejl eller mangler. Er Palle Mørch A/S forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen på den pågældende ydelse eller betale erstatning.

Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende.

Erstatningspligten er for enhver ydelse maksimeret til fakturaprisen for den pågældende ydelse eller ødelagte dele og kan under ingen omstændigheder omfatte erstatning for indirekte tab, såsom afsavnstab eller driftstab.

Køber er forpligtet til at undersøge enhver ydelse og produkt straks ved modtagelsen og til senest 8 dage herefter at reklamere over enhver mangel, der ved modtagelsen burde være konstateret. Vi gør opmærksom på, at vi løbende opdaterer dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

Reklameres ikke rettidigt, fortaber køber retten til at gøre mangler gældende.

Særligt fremhæves, for så vidt angår produktansvar, at Palle Mørch A/S alene kan drages til ansvar i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om produktansvar. Produktansvaret omfatter i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, dagbøder eller andre indirekte tab.

 

Vedrørende Metrius

Palle Mørch A/S leverer ydelser via internetportalen Metrius. Palle Mørch A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for de ydelser, der leveres via www.metrius.dk, herunder - men ikke udtømmende – fejl og mangler ved alarmer uanset årsagen hertil.

Særligt fremhæves, for så vidt angår produktansvar, at Palle Mørch A/S alene kan drages til ansvar i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om produktansvar. Produktansvaret omfatter i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og/eller følgeskader som eksempelvis – men ikke udtømmende – driftstab, avancetab eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill eller lignende værditab m.v. 

 

Force Majeure

De nedenfor nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører ansvarsfrihed for Palle Mørch A/S, når de forhindrer Palle Mørch A/S opfyldelse af sine ydelser i henhold til nærværende salgsbetingelser:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Palle Mørch A/S ikke har været herre over, såsom brand, krig, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning herunder kortslutninger m.v., restriktioner af driftsmidler, offentligretlige påbud og lignende, it-mæssige forhold herunder - men ikke begrænset til – softwarefejl, nedetid, hacking, vira, m.m., og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning.

 

 Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå vedrørende leverancer fra Palle Mørch A/S skal afgøres efter dansk ret, og sag skal anlægges ved Retten i Aalborg i første instans.